محل وقوع زمينلرزه کجاست؟

با مشخص شدن محل زمينلرزه ها و ثبت آنها روی نقشه جهان، اطلاعات جديدی بدست آمد:
ـ اکثر زمينلرزه ها روی نوار هايی در جهان اتفاق می افتند که در حقيقت اين نوار ها مرز صفحات
سنگ کره ای هستند.( بر اساس انگاره زمين ساخت صفحه ای ، پوسته زمين از سنگ کره و سست کره تشکيل شده که سنگ کره بر روی سست کره حالتی شناور دارد. سنگ کره زمين
شامل قطعات بزرگ تا کوچکی است که به آنها صفحات سنگ کره ای گفته می شوند . اين صفحات روی سست کره شناور اند و نسبت به هم دارای سه نوع حرکت اند:
۱ ـ از هم دور می شوند ( دارای مرز سازنده . اقيانوس ها پديد می آيند)
۲ ـ به هم نزديک ميشوند (دارای مرز مخرب. خشکی ها پديد می آيند)
۳ ـ از کنار هم می گذرند.
اين مرزهای صفحات که نقاطی ضعيف به شمار می روند ، دارای بيشترين لرزه ها هستند.
زيرا بهترين محل ها برای آزاد شدن انرژی درون زمين می باشند).
ـ زلزله همچنين می تواند در درون صفحات سنگ کره ای اتفاق بيفتد.که اکثر آنها در راستای
گسل ها و شکستگی های بزرگ اتفاق می افتند.
ـ برخی زلزله ها که بزرگی کمتری دارند ، ممکن است در اثر فعاليت های آتشفشانی اتفاق
بيفتند.
درباره موارد فوق در آينده بيشتر بحث خواهد شد .

   + سید مجید میر کاظمیان - ٦:٥٢ ‎ق.ظ ; دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳۸۱

مکان يابی يک زلزله

زمينلرزه ای که در زمين اتفاق می افتد حاصل آزاد شدن انرژی نهفته درون زمين است. در نتيجه آزاد شدن اين انرژی امواجی در کانون زمينلرزه بوجود می آيد که به اولی(primery)وبه دومي (secondry)گفته می شود.اين امواج که به اختصار S و P گفته می شوند در تمام نقاط زمین و توسط لرزه سنج ها کمابیش قابل در یافت اند . این امواج وقتی از عمق به سطح می رسند ، حرکات و جنبش هایی را در لایه های سطحی ایجاد می کنند.این حرکات دارای سه مولفه هستند که هر سه توسط لرزه نگار ها ثبت می شوند.
۱- مولفه شمالی ـ جنوبی:این مولفه حرکات شمالی جنوبی زلزله را ثبت می کند.
۲- مولفه شرقی ـ غربی: این مولفه حرکات شرقی غربی زلزله را ثبت می کند.
۳ـ مولفه قائم : که حرکات عمودی زلزله را ثبت می کند.
در یک ایستگاه لرزه نگاری، سه نوع لرزه نگار وجود دارد که هر سه مولفه را به صورت امواجی ثبت میکند.به کمک این سه مولفه راستا و جهت وفاصله کانون زلزله از دستگاه لرزه نگار مشخص می شود.

   + سید مجید میر کاظمیان - ٢:۳٩ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۱٢ آبان ۱۳۸۱

تاريخ زلزله نگاری و محاسن آن

تشخيص زمان و مکان وقوع زلزله از ديرباز يکی از دغدغه های اصلی بشر بوده است. بسياری
از دانشمندان و متفکران سالها از عمر خود را در جهت يافتن راه حل اين معما نموده اند.
در سال ۱۳۲ميلادیدانشمندی چينی به نام چانگ هنگ لرزه نمايی را اختراع کرد که به کمک آن جهت و امتداد کانون زلزله مشخص می شد و اولين لرزه نمای ساخت بشر بود.
در سال ۱۷۰۳ميلادی ژان دولا اوت فولی فرانسوی يک لرزه نمای جيوه ای و در اواسط قرن ۱۹پالميری ايتاليايی لرزه سنج مسافت دور را ساختند. ولی اولين لرزه سنجی که در تمام دنيا مورد استفاده قرار گرفت را جان ميلن ساخت. در نتيجه امکان مطالعه دقيق تر زلزله فراهم گشت. با پيشرفت زلزله شناسی و ساخت دستگاه های پيشرفته تر که هر سه مولفه زلزله را
ثبت می کردند، دانشمندان به فکر تاسيس يک شبکه لرزه نگاری در نقاط مختلف جهان افتادند
و ايستگاه های مختلفی در تمام دنيا تاسيس شد. در نتيجه امکان مکان يابی دقيق تر زمينلرزه
ها فراهم شد و سرعت امداد رسانی به مکان های آسيب ديده افزايش يافت

   + سید مجید میر کاظمیان - ٢:۳۳ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۱٢ آبان ۱۳۸۱

چراتهران در هراس از زلزله است؟

تهران در هراس از زلزله است.اين جمله ای است که بارها و بار ها از زبان دانشمندان زلزله شناس و مسئولان شنيده شده است . اما آيا می دانيد چرا؟ عوامل متعددی در اين زمينه دخيل اند از جمله موارد زير:
-وجود ساختمان هايی با بيش از سی سال عمر در برخی مناطق مرکزی ومحلات قديمی.
-وجود انبار های نفت شرکت نفت برروی گسل شمال تهران.
-نامقاوم بودن سيستم لوله گشی گاز شهری در مقابل زلزله وعبور اين لوله ها از نزديکی يااز روی برخی گسل ها.
-عبور کانالها و لوله های تامين کننده آب تهران از روی گسل شمال تهران.
-عبور کابل های برق فشار قوی از روی گسل شمال تهران .
-احتمال شکست سد های اطراف تهران(کرج،لار،لتيان)
-قرار گيری راکتور سازمان انرژی اتمی در منطقه ويرانی شديد.

حال باذکر موارد فوق ، فکر می کنيد برای مقابله با زلزله احتمالی تهران چقدر دير شده است.
و آيا تهران در هراس از زلزله نيست؟

   + سید مجید میر کاظمیان - ۱٢:٢۳ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ٢ آبان ۱۳۸۱