فرايند کوهزايی از ديدگاه زمين ساخت صفحه ای

بر اساس نظريه زمين ساخت صفحه اي رشته كوه ها در امتداد مرزهاي همگراي صفحه ها بوجود مي آيند و بسته به نوع صفحه هاي دو طرف اين مرز انواع مختلفي از كمربند هاي كوهزايي را ايجاد مي كنند:
۱- رشته كوه هاي حاصل از همگرايي دو صفحه اقيانوسي: در اثر فرورانش يك صفحه اقيانوسي به زير صفحه اقيانوسي ديگر ، جزاير كماني يا قوسي شكل مي گيرد. مثل جزاير تونگا در جنوب اقيانوس آرام.
۲- رشته كوه هاي حاصل از فرورانش يك صفحه اقيانوسي به زير يك صفحه قاره اي: بهترين مثال آن رشته كوه هاي آند در امريكاي جنوبي است . توالي ضخيم رسوبات چين خورده و دگرشكل شده و سفره هاي رورانده ، دگرگوني شديد و ماگماتيسم فراوان از نشانه هاي اين نوع كوهزايي است.
۳- رشته كوه هاي حاصل از همگرايي دو صفحه قاره اي : اين نوع بسيار پيچيده تر از انواع ديگر است و راندگي هاي فراوان مطالعه و تفسير آن را دشوار كرده است. رشته كوه آلپ – هيماليا مثال خوبي از اين نوع كوهزايي است.
۴- رشته كوه هاي حاصل از برخورد صفحه قاره اي با يك كمان اقيانوسي: براي مثال مي توان از رشته كوه كمان باندا در غرب گينه نو نام برد. اين نوع كوهزايي ابعاد كوچكتري نسبت به نوع برخورد قاره-قاره دارد.


   + سید مجید میر کاظمیان - ۱٢:٢٩ ‎ب.ظ ; دوشنبه ٢٠ امرداد ۱۳۸٢

چرخه زمين ناوديسی

آبووين جهت تشكيل زمين ناوديس و كوهزايي مدلي را ارائه نموده است. در اين مدل چرخه زمين ناوديسي به سه بخش تقسيم شده است:
۱-دوره زمين ناوديسي(Geosyncline period) :
اين دوره مرحله ايجاد و توسعه زمين ناوديس است. در مرحله زايشي در قسمتي از پوسته فرونشست رخ مي دهد و بين دو ناحيه فرونشست يك زمين تاقديس(Geoanticline) بوجود مي آيد. رسوبات در ميوژئوسن كلاين ويوژئوسن كلاين تهنشين مي گردد. زماني كه ضخامت رسوبات به اندازه معيني رسيد، مرحله كوهزايي به دليل گرم شدن رسوبات در كف زمين ناوديس و همچنين ايجاد تعادل ايزوستاتيكي آغاز مي شود و همراه با آن فيليش ها در هر دو زمين ناوديس رسوب مي كنند.
۲-دوره زمين ناوديسي پسين(Late geosyncline period) :
در اين مرحله رسوبات مولاس در ميوژئوسن كلاين و رسوبات مولاس به همراه سنگ هاي ماگمايي در يوژئوسن كلاين بوجود مي آيد. همچنين عملكرد نيرو هاي فشارشي موجب ايجاد و توسعه گسل هاي رانده و سفره هاي رورانده(Nappe) مي گردد.
۳-دوره پس از زمين ناوديس(Post geosyncline period) :در اين دوره ميوژئوسن كلاين و يوژئوسن كلاين دچار نيروهاي كششي شده و در آن فروزمين هايي بوجود مي آيد. همچنين در يوژئوسن كلاين ها بازالت نيز تشكيل مي شود. ايجاد فروزمين ها چرخه زمين ناوديسي را مجددا آغاز مي كند.


   + سید مجید میر کاظمیان - ۱٢:۱٢ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۱ امرداد ۱۳۸٢