آبرفت های تهران

دانشمندي به نام ريبن (Ribon) آبرفت هاي تهران را از قديم به جديد و بر مبناي چينه شناسي به چهار رده تقسيم كرد:
۱- آبرفت هاي نوع A : اين آبرفت از كنگلومراي همگن با قلوه سنگ ، شن و ريگ كه بين دانه ها را ماسه و سيلت پر كرده است. اين آبرفت به كنگلومراي هزاردره نيز معروف است كه يك سازند سيلابي مي باشد. ضخامت آن ۱۲۰۰متر ، شيب لايه هاي آن زياد و چين خورده است . اين سازند در جاده هراز به خوبي رخنمون دارد. به سمت گردنه قوچك شيب لايه هاي آن نزديك به ۹۰درجه مي شود. ۹۰درصد دانه هاي اين كنگلومرا از توف هاي سازند كرج است. نهشته هاي اين سازند در گستره پارچين و شمال ايوانكي با مرز تدريجي بر روي سازند قرمز بالايي قرار مي گيرد.
۲- آبرفت هاي نوع B: از دوقسمت تشكيل شده است يكي : آبرفت هاي شمال تهران و ديگري : سيلت هاي رسي كهريزك. اين سازند به صورت دگر شيب روي سازند A قرار مي گيرد كه اين دگرشيبي در شهرك قدس ، جاده قديم سمنان و باغ فيض و دانشگاه شهيد بهشتي به خوبي ديده مي شود. ضخامت آن حدود ۶۰ متر است كه از شن ، ريگ ، قلوه سنگ ، رس و گاهي بلوك هاي درشت تشكيل شده است. سن آن كواترنري است و در شرايط آب و هوايي سرد به صورت مخروط افكنه نهشته شده است.
۳- آبرفت هاي نوع C : كه به آبرفت هاي تهران معروف است و به صورت مخروط افكنه از نهشته هاي سيلابي و رود خانه اي جورنشده تشكيل شده است. ضخامت آن حدود ۶۰ متر است و پس از يك دوره فرسايشي روي سازندB رسوب كرده است.
۴- آبرفت هاي نوع D : در شمال تهران از رسوبات دانه درشت و منفصل مثل قلوه سنگ و شن بدون سيمان و در جنوب تهران هم به صورت سيلت و رس برجاي كذاشته شده است.

   + سید مجید میر کاظمیان - ۳:۱٢ ‎ب.ظ ; جمعه ٢۳ آبان ۱۳۸٢

گنبد نمکی

گنبد هاي نمكي ساخت هاي زمين شناسي گنبدي شكلي هستند كه هسته مركزي آنها از نمك تشكيل شده است . اهميت اقتصادي آنها به واسطه قرارگيري مخازن نفتي در ساخت هاي همراه با گنبد هاي نمكي و همچنين وجود منابع سولفيدي پتاس ، آهن و نمك در آنهاست. از نظر سازوكار تغيير شكل ، ساخت هاي گنبدي عموما و گنبد هاي نمكي خصوصا نمونه جالبي از تغيير شكل پلاستيك يا شكل پذير مي باشند. حركت مواد به طرف بالا و اطراف سبب ايجاد چين هاي دياپيري ، گسل هاي عادي با شبكه شعاعي ، ناوديس حاشيه اي و ... مي شود.
حركت نمك ها ، به نسبت تغييرات سرعت در حين رسوبگذاري ، موجب ايجاد ساختارهاي رويشي ، دگرشيبي هاي كم زاويه ، تغييرات رخساره اي و در مواردي حذف طبقات مي گردد. حركت نمك ها پس از رسوبگذاري موجب تخريب و به هم ريختگي در ساخت هاي زمين شناسي موجود در منطقه مي شود.
در نزديكي سواحل خليج فارس ، برآمدگي هاي نمكي از درون نهشته اي قديمي تر بيرون زده است ، به طوري كه نمك مانند يخچال به طرف دامنه كوه هاي زاگرس در حال جريان يافتن است. جزيره هرمز يكي از اين گنبد هاي نمكي است .   + سید مجید میر کاظمیان - ٥:۱۸ ‎ق.ظ ; شنبه ۱٠ آبان ۱۳۸٢