عمق کانون زمينلرزه ها

۱- زمينلرزه های با عمق کانونی کم بين صفر تا ۷۰ کيلو متر که در مرزهای واگرا(پشته های اقيانوسی) و مرز های همگرا(نواحی فرو رانش ) و مرز های خنثی (گسل هایترانسفورم)
اتفاق می افتد.
۲- زمينلرزه های با عمق کانونی متوسط بين ۷۱ تا ۳۰۰ کيلومتری که در پشته های ميان اقيانوسی اتفاق می افتد.
۳- زمينلرزه های با عمق کانونی زياد بيش از ۳۰۰ کيلو متر که در نواحی فرو رانش اتفاق
مي افتد.

   + سید مجید میر کاظمیان - ۸:۱۱ ‎ب.ظ ; جمعه ٤ بهمن ۱۳۸۱