گسل های تهران

با نگاهی به نقشه ۱:۱۰۰۰۰۰ زمين شناسی تهران می توان در يافت که شهر تهران بر روی يک
پهنه ناپايدار قرار دارد وبه دليل وجود گسل های فراوان مستعد زمينلرزه است.در اين بحث به معرفی گسل های معروف محدوده تهران می پردازيم.
۱- گسل معکوس آهار:اين گسل قسمتی از گسل معروف مشا فشم را تشکيل داده است که
باطولی در حدود ۴۰۰ کیلو متر از جنوب غربی شاهرود در شرق ، تا آبیک در غرب ادامه دارد.
و شیبی در حدود ۳۵ تا ۷۰ درجه به سمت شمال دارد.قسمتی از این گسل در ناحیه آهار که
یکی از سه شاخه فرعی آن است گسل آهار نامیده می شود.
۲- راندگی شمال تهران:این گسل در مجموع بیش از ۷۵ کیلو متر طول دارد و باعث راندگی
سازند های ائوسن بر روی آبرفت های سازند های هزاردره گردیده است.ناحیه گسله در برخی
موارد شامل گسل های موازی دیگری است که در سازند کرج عمل کرده است.این گسل دارای راستای شرقی ـ غربی و شیب آن به سمت شمال است.در دره حصارک شیب گسل
۵۵-۶۵ درجه به سمت شمال ،در فرحزاد شیب آن ۸۰-۷۰ درجه به سمت شمال است.این گسل در پای کوه های البرز قرار دارد وتا نزدیکی کرج ادامه می یابد.
۳- گسل معکوس امامزاده داوود:راستای شمال غرب ـ جنوب غرب دارد و از حوالی امامزاده داوود عبور می کند.این گسل معکوس دارای شیبی معادل ۸۰ درجه به سمت شمال شرق
است.در حوالی ولنجک این گسل به گسل شمال تهران می پیوندد.
۴- راندگی پورکان ـ وردیج :از حوالی پورکان (در مسیر جاده کرج چالوس)تا وردیج و سپس
شمال کن و فرحزاد ادامه می یابد ودارای راستای شمال غرب جنوب شرق است.
۵- گسل کهریزک:از شمال سلطان آباد در غرب تا کهریزک و سپس شمال شمس آباد در شرق امتداد یافته و راستایش شرقی غربی و طولش بیش از ۴۰ کیلومتر است. این گسل دیواره ای به ارتفاع ۱۰-۱ متر در آبرفت های جنوب تهران ایجاد کرده است.
۶- راندگی نیاوران:با راستای شمال شرقی ـ جنوب غربی وبا طولی حدود ۱۳ کیلومتر از سعادت آباد تا نیاوران و شمال اقدسیه امتداد می یابد.
۷-گسل محمودیه:گسلی با سازوکار کششی واقع در کناره شمالی بزرگراه ترشت با راستای
شرقی ـ غربی است.
۸- گسل شبان کوثر: در شمال تهران پارس با طول ۳ کیلو متر و راستای شرقی ـ غربی واقع است.
۹- گسل شمال ری :در حوالی عظیم آباد در کناره جنوبی بزرگراه ری ـ بهشت زهرا قرار دارد و
دیواره ای به ارتفاع ۲ متر را بوجود آورده است. امتداد آن شرقی ـ غربی بوده و طولی حدود
۵/۱۶ کیلو متر دارد.
۱۰- گسل جنوب ری : ۱ تا ۲ متر اختلاف ارتفاع در رسوبات آبرفتی ایجاد کرده است. ۵/۱۸ کیلومتر طول دارد و امتدادش شرقی ـ غربی است
*- از گسل های فرعی تهران می توان گسل های :نارمک ،داوودیه، ایوبی ، عباس آباد،
پارک جنگلی شهرداری، باغ فیض،قصر فیروزه و تلویزیون را نام برد.
منبع: نقشه زمین شناسی ۱:۱۰۰۰۰۰ تهران.

   + سید مجید میر کاظمیان - ۳:٤٩ ‎ب.ظ ; شنبه ۱٢ بهمن ۱۳۸۱