چگونگی ايجاد زلزله

زلزله در اثر آزاد شدن ناگهانی انرژی نهفته شده در داخل زمين ازطريق درزها وشکاف هايی که ازاعماق زمين تا سطح آن وجود دارند وگسل ناميده مي شوند بوجود مي آيد.
دراثر آزاد شدن اين انرژی (چگونگی ايجاد انرژی را بعدا توضيح مي دهم) وايجاد امواجی در سنگ های پوسته زمين اين انرژی به سطح مي رسد. درسطح زمين جابجايی هايی رخ
می دهد .اين جابجايی ها رازلزله مي گويند.در آينده در مورد زلزله وگسل و انرژی درونی زمين
بيشتر می نويسم.

   + سید مجید میر کاظمیان - ۳:٢٥ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۱٦ امرداد ۱۳۸۱