چرخه زمين ناوديسی

آبووين جهت تشكيل زمين ناوديس و كوهزايي مدلي را ارائه نموده است. در اين مدل چرخه زمين ناوديسي به سه بخش تقسيم شده است:
۱-دوره زمين ناوديسي(Geosyncline period) :
اين دوره مرحله ايجاد و توسعه زمين ناوديس است. در مرحله زايشي در قسمتي از پوسته فرونشست رخ مي دهد و بين دو ناحيه فرونشست يك زمين تاقديس(Geoanticline) بوجود مي آيد. رسوبات در ميوژئوسن كلاين ويوژئوسن كلاين تهنشين مي گردد. زماني كه ضخامت رسوبات به اندازه معيني رسيد، مرحله كوهزايي به دليل گرم شدن رسوبات در كف زمين ناوديس و همچنين ايجاد تعادل ايزوستاتيكي آغاز مي شود و همراه با آن فيليش ها در هر دو زمين ناوديس رسوب مي كنند.
۲-دوره زمين ناوديسي پسين(Late geosyncline period) :
در اين مرحله رسوبات مولاس در ميوژئوسن كلاين و رسوبات مولاس به همراه سنگ هاي ماگمايي در يوژئوسن كلاين بوجود مي آيد. همچنين عملكرد نيرو هاي فشارشي موجب ايجاد و توسعه گسل هاي رانده و سفره هاي رورانده(Nappe) مي گردد.
۳-دوره پس از زمين ناوديس(Post geosyncline period) :در اين دوره ميوژئوسن كلاين و يوژئوسن كلاين دچار نيروهاي كششي شده و در آن فروزمين هايي بوجود مي آيد. همچنين در يوژئوسن كلاين ها بازالت نيز تشكيل مي شود. ايجاد فروزمين ها چرخه زمين ناوديسي را مجددا آغاز مي كند.


   + سید مجید میر کاظمیان - ۱٢:۱٢ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۱ امرداد ۱۳۸٢