فرايند کوهزايی از ديدگاه زمين ساخت صفحه ای

بر اساس نظريه زمين ساخت صفحه اي رشته كوه ها در امتداد مرزهاي همگراي صفحه ها بوجود مي آيند و بسته به نوع صفحه هاي دو طرف اين مرز انواع مختلفي از كمربند هاي كوهزايي را ايجاد مي كنند:
۱- رشته كوه هاي حاصل از همگرايي دو صفحه اقيانوسي: در اثر فرورانش يك صفحه اقيانوسي به زير صفحه اقيانوسي ديگر ، جزاير كماني يا قوسي شكل مي گيرد. مثل جزاير تونگا در جنوب اقيانوس آرام.
۲- رشته كوه هاي حاصل از فرورانش يك صفحه اقيانوسي به زير يك صفحه قاره اي: بهترين مثال آن رشته كوه هاي آند در امريكاي جنوبي است . توالي ضخيم رسوبات چين خورده و دگرشكل شده و سفره هاي رورانده ، دگرگوني شديد و ماگماتيسم فراوان از نشانه هاي اين نوع كوهزايي است.
۳- رشته كوه هاي حاصل از همگرايي دو صفحه قاره اي : اين نوع بسيار پيچيده تر از انواع ديگر است و راندگي هاي فراوان مطالعه و تفسير آن را دشوار كرده است. رشته كوه آلپ – هيماليا مثال خوبي از اين نوع كوهزايي است.
۴- رشته كوه هاي حاصل از برخورد صفحه قاره اي با يك كمان اقيانوسي: براي مثال مي توان از رشته كوه كمان باندا در غرب گينه نو نام برد. اين نوع كوهزايي ابعاد كوچكتري نسبت به نوع برخورد قاره-قاره دارد.


   + سید مجید میر کاظمیان - ۱٢:٢٩ ‎ب.ظ ; دوشنبه ٢٠ امرداد ۱۳۸٢