گنبد نمکی

گنبد هاي نمكي ساخت هاي زمين شناسي گنبدي شكلي هستند كه هسته مركزي آنها از نمك تشكيل شده است . اهميت اقتصادي آنها به واسطه قرارگيري مخازن نفتي در ساخت هاي همراه با گنبد هاي نمكي و همچنين وجود منابع سولفيدي پتاس ، آهن و نمك در آنهاست. از نظر سازوكار تغيير شكل ، ساخت هاي گنبدي عموما و گنبد هاي نمكي خصوصا نمونه جالبي از تغيير شكل پلاستيك يا شكل پذير مي باشند. حركت مواد به طرف بالا و اطراف سبب ايجاد چين هاي دياپيري ، گسل هاي عادي با شبكه شعاعي ، ناوديس حاشيه اي و ... مي شود.
حركت نمك ها ، به نسبت تغييرات سرعت در حين رسوبگذاري ، موجب ايجاد ساختارهاي رويشي ، دگرشيبي هاي كم زاويه ، تغييرات رخساره اي و در مواردي حذف طبقات مي گردد. حركت نمك ها پس از رسوبگذاري موجب تخريب و به هم ريختگي در ساخت هاي زمين شناسي موجود در منطقه مي شود.
در نزديكي سواحل خليج فارس ، برآمدگي هاي نمكي از درون نهشته اي قديمي تر بيرون زده است ، به طوري كه نمك مانند يخچال به طرف دامنه كوه هاي زاگرس در حال جريان يافتن است. جزيره هرمز يكي از اين گنبد هاي نمكي است .   + سید مجید میر کاظمیان - ٥:۱۸ ‎ق.ظ ; شنبه ۱٠ آبان ۱۳۸٢