گسل و زلزله

گسل ها شکستگی هايی در پوسته زمين هستند که سنگهای دو طرف آنها جابجا شده اند.
به عبارت ديگر گسل شکستگی همراه با جابجايی است.پوسته زمين در امتداد اين گسل ها
ضعيف تر است پس انرژی های درونی زمين از اين نقاط ضعيف خارج می شوند و باعث ايجاد
زلزله می شوند.برخی از گسل ها از نظر ايجاد زلزله (لرزه خيزی) بسيار فعال اند.مانند گسل
سن آندرياس در کاليفرنيا که باعث ايجاد زلزله مهيب لس آنجلس شد.اما برخی از گسل ها
فعاليت کمتری دارند.بسته به ميزان اين فعاليت ها فاصله مجازی که برای ساخت و ساز در
حاشيه اين گسل ها بايد رعايت شود متفاوت است (از۵۰۰متر تا۳۰۰۰ متر).
شناخت گسل ها ومطالعه درباره آنها و اندازه گيري ميزان حرکت آنها کمک بسياری در شناخت
زلزله و جلوگيری از تلفات آن مي کند.
در تهران حدود ۱۱۰ گسل شناخته شده که۳ تای آنها مهم تر از بقيه هستند وعبارتند از :
۱-گسل شمال تهران
۲-گسل مشا فشم
۳-گسل شهر ری
فعاليت هر يک از اين گسل ها مي تواند باعث يک فاجعه انساني در تاريخ بشر شود.
حال با خود فکر کنيد کدام انسان عاقلی حاضر به ماندن در اين شهر می باشد . ام يک
انسان با اطلاع کافی از زلزله وتبعات آن با اين موضوع نيز کنار خواهد آمد.
بعدا راجع به زلزله و پيش بينی آن خواهم نوشت.
پس تا بعد.

   + سید مجید میر کاظمیان - ٧:٥۱ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۱٦ امرداد ۱۳۸۱