سونامی چيست؟

سونامي ها امواج اقيانوسي اي هستند كه بدليل وقوع زمين لرزه ها و زمين لغزشهاي بزرگ كه در نزديكي يا كف اقيانوس رخ مي دهند، ايجاد مي شوند. دانشمندان از واژه "موج كشند Tidal wave " براي اينگونه موجها استفاده نمي كنند. چراكه اين امواج در اثر جزر و مد ايجاد نمي شوند. امواج تسونامي كاملا بي شباهت به امواج اقيانوسي هستند كه توسط باد و طوفان ايجاد مي شوند. هنگامي كه تسونامي به ساحل نزديك مي شود، مانند يك جريان يا جزر و مد بسيار سريع رفتار مي كند و با سرعت به سمت خشكي پيش مي رود. با يك حساب سرانگشتي مي توان گفت كه اگر شما تسونامي ديديد، ديگر براي فرار دير شده است!! غالبا تسونامي ها مثل امواج معمولي كه در اثر باد ايجاد مي شوند، فر نمي خورند و نمي شكنند. امواج تسونامي مي توانند تا چندين ساعت ادامه داشته باشند. همانند ساير پديده هاي طبيعي، محدوده تسونامي ها از ميكروتسونامي تا مگاتسونامي وسعت دارد. اگر زنگ خطر تسونامي را شنيديد، يا لرزشي قوي در ساحل احساس كرديد و يا شاهد فعاليت غيرعادي امواج بوديد، سريعا به سمت منطقه اي كه داراي ارتفاع زياد است حركت كنيد و ماداميكه فعاليت امواج فروكش نكرد، از ساحل دور باشد.

                        

   + سید مجید میر کاظمیان - ۸:۳٧ ‎ق.ظ ; یکشنبه ٢٧ دی ۱۳۸۳