چراتهران در هراس از زلزله است؟

تهران در هراس از زلزله است.اين جمله ای است که بارها و بار ها از زبان دانشمندان زلزله شناس و مسئولان شنيده شده است . اما آيا می دانيد چرا؟ عوامل متعددی در اين زمينه دخيل اند از جمله موارد زير:
-وجود ساختمان هايی با بيش از سی سال عمر در برخی مناطق مرکزی ومحلات قديمی.
-وجود انبار های نفت شرکت نفت برروی گسل شمال تهران.
-نامقاوم بودن سيستم لوله گشی گاز شهری در مقابل زلزله وعبور اين لوله ها از نزديکی يااز روی برخی گسل ها.
-عبور کانالها و لوله های تامين کننده آب تهران از روی گسل شمال تهران.
-عبور کابل های برق فشار قوی از روی گسل شمال تهران .
-احتمال شکست سد های اطراف تهران(کرج،لار،لتيان)
-قرار گيری راکتور سازمان انرژی اتمی در منطقه ويرانی شديد.

حال باذکر موارد فوق ، فکر می کنيد برای مقابله با زلزله احتمالی تهران چقدر دير شده است.
و آيا تهران در هراس از زلزله نيست؟

/ 0 نظر / 54 بازدید