اصطلاحات زلزله

در مورد هر زمينلرزه اصطلاحاتی وجود دارد که مشخصات زلزله بر مبنای آنها بيان می گردند:
۱- کانون زلزله:نقطه ای واقعی در درون زمين است که محل آزاد شدن انرژی و وقوع زلزله است .
۲- مرکز سطحی : نقطه ای روی سطح زمين است که مستقيما بر روی کانون وجود دارد و معمولا دچار بيشترين خسارات در هنگام وقوع زلزله می شود.
۳- شدت زلزله:ميزان خرابی که يک زلزله در يک محل معين ايجاد می کند و معمولا با دور شدن
از مرکز سطحی از شدت زلزله کاسته می شود.
۴-بزرگی زلزله:ميزان انرژی که در هنگام وقوع زلزله آزاد شده را مشخص می کند .بر حسب
مقياس ريشتر بيان می گردد.

/ 0 نظر / 141 بازدید