مکان يابی يک زلزله

زمينلرزه ای که در زمين اتفاق می افتد حاصل آزاد شدن انرژی نهفته درون زمين است. در نتيجه آزاد شدن اين انرژی امواجی در کانون زمينلرزه بوجود می آيد که به اولی(primery)وبه دومي (secondry)گفته می شود.اين امواج که به اختصار S و P گفته می شوند در تمام نقاط زمین و توسط لرزه سنج ها کمابیش قابل در یافت اند . این امواج وقتی از عمق به سطح می رسند ، حرکات و جنبش هایی را در لایه های سطحی ایجاد می کنند.این حرکات دارای سه مولفه هستند که هر سه توسط لرزه نگار ها ثبت می شوند.
۱- مولفه شمالی ـ جنوبی:این مولفه حرکات شمالی جنوبی زلزله را ثبت می کند.
۲- مولفه شرقی ـ غربی: این مولفه حرکات شرقی غربی زلزله را ثبت می کند.
۳ـ مولفه قائم : که حرکات عمودی زلزله را ثبت می کند.
در یک ایستگاه لرزه نگاری، سه نوع لرزه نگار وجود دارد که هر سه مولفه را به صورت امواجی ثبت میکند.به کمک این سه مولفه راستا و جهت وفاصله کانون زلزله از دستگاه لرزه نگار مشخص می شود.

/ 0 نظر / 9 بازدید