ارتباط زمينلرزه و مرز صفحات

بررسی مرز صفحات به عنوان مناطق فعال لرزه ای بسيار مهم و با اهميت است.
مرز های همگرا : مخرب ترين مرزها هستند. زمانی که دو پهنه همگرا می شوند ،معمولا يک
پهنه به زير پهنه ديگر فشرده وبه داخل سست کره(يکی از لايه های زمين و در زير سنگ کره)
داغ و نرم فرو مي رود .اين فرايند را فرو رانش می گويند . اين فرو رانش تا عمق ۷۰۰ کيلومتری
صورت می گيرد.در اين عمق به دليل حرارت بالا و نتش های موجود سنگ کره فرو رفته ذوب
می شود .
مرز های واگرا: حاشيه های سازنده پهنه ها هستند و در هنگام باز شدن دو پهنه واگرا منطقه
بین آنها به طور مستمر توسط مواد جبه پر می شود.
انتظار می رود اکثر زمينلرزه های دنيا در درون کمربند های باريکی يعنی در امتداد مرز های بين پهنه ها اتفاق افتند. البته برخی از زمين لرزه ها نيز در درون پهنه ها اتفاق می افتند که منشاء آنها به خوبی مشخص نمی با شد.به اين زمين لرزه ها < درون پهنه ای> می گويند.

/ 0 نظر / 55 بازدید