برنامه های مختلف مجموعهRockWorks (قسمت آخر )

آب شناسی (Hydrology):
اين قسمت شامل برنامه های زير می باشد:
* (Drawdown(1 well: برای محاسبه و رسم مخروط افت در اطراف يک چاه.
* Drawdown Surface :برای محاسبه و رسم سطح پيزومتری با استفاده از اطلاعات آزمايش پمپاژ.
* Hydrograph: برای رسم دياگرام تغييرات ميزان بارندگی در برابر تغييرات سطح آب زيرزمينی در محدوده معين زمانی.
* Total Dissolved Solids :اين برنامه با استفاده از داده های حاصل از تجزيه شيميايی آب مقدار کل ماده حل شده در نمونه آب را محاسبه می کند.
* Ion Balance : با استفاده از اين برنامه می توان داده های حاصل از تجزيه شيميايی آب نسبت به کاتيون و آنيون نمونه آب را محاسبه کرد.
* Piper Diagram: نوعی دياگرام مربوط به شيمی آب است را رسم می کندکه در آن
می توان به خصوصيات مختلف شيميايی آب پی برد.
* Stiff Diagram: وظيفه اين برنامه رسم نوعی دياگرام است که توسط تنوع آنيونی و کاتيونی نمونه آب مشخص می شود.

مجموعه RockWorks يک نرم افزار وسيع و در عين حال ساده و سريع است. اين نرم افزار کارايی هايي به مراتب بيشتر از آنچه تا کنون توضيح داده شده دارد از جمله برنامه های آماری و تبديل مختصات داده ها ومحاسبات هندسی و .... که توضيح هر يک زمانی طولانی را می طلبد.
جهت تهيه اين نرم افزار می توانيد با شرکت GEOSOFT تماس بگيريد.
تلفن اين شرکت :۰۹۱۳۲۱۳۲۵۱۹ است.

/ 2 نظر / 13 بازدید