پيش بينی زلزله

حتما در مورد پيش بينی زلزله توسط رمال ها و پيشگو ها زياد شنيده ايد. هر چند وقت يکبار
شايعاتی در مورد وقوع زلزله در آينده ای بسيار نزديک در جامعه رواج می يابد ومردم را دچار
ترس و سردرگمی و مسئولان را دچار زحمت مي کند.
حقيقت امر اين است که زلزله غير قابل پيش بينی است يا حداقل تا امروز بشر با اين همه
پيشرفت هنوز نتوانسته که زلزله را پيش بينی کند.البته با تکيه بر فن‌آوری واختراع و ابداع
دستگاه ها و روش های نو بشر توانسته است زلزله را چند لحظه قبل از وقوع حدث بزند.
که البته همان چند لحظه به مقدار قابل ملاحظه ای از تلفات می کاهد. چرا که با قطع برق
سراسری و گاز و آب قبل از وقوع زلزله ازمقدار تلفات کاسته خواهد شد.

/ 0 نظر / 15 بازدید