پیکر شناسی زمین لغزه (Landslide features)

 

 

1- تاج یا ستیغ (Crown): به بخش گسیخته نشده ی بالای صخره ی اصلی گفته می شود.

2- صخره ی اصلی (Main scarp): سطح شیبدار  زمین متاثر نشده در لبه ی بالایی زمین لغزه را می گویند.

3- قله (Top): به بالاترین نقطه ی مابین مواد جابجا شده و صخره ی اصلی گفته می شود.

4- سر (Head): شامل بالاترین قسمت های زمین لغزه٬ مابین مواد جابجا شده و صخره ی اصلی می باشد.

5- صخره فرعی (Minor scarp): یک سطح شیبدار بر روی مواد جابجا شده است که توسط  جابجایی های  حاصله  از زمین لغزش ایجاد شده است.

6- بدنه ی اصلی (Main body): بخشی از مواد جابجا شده که روی سطح گسیختگی قرار گرفته است را می گویند.

7- پا (Foot): بخشی از زمین لغزه است که تا آن طرف پنجه جابجا شده است.

8- نوک (Tip): دورترین نقطه روی پنجه نسبت به قله را می گویند.

9- پنجه (Toe): مرز پایینی مواد جابجا شده است.

10- سطح گسیختگی (Surface of rapture): سطحی که مرز پایینی مواد جابجا شده را شکل می دهد.

11- پنجه ی سطح گسیختگی (Toe of surface of rapture): محل تقاطع مابین بخش پایینی سطح گسیختگی و سطح اصلی زمین.

12- سطح جدایی (Surface of separation): سطح اصلی زمین که در حال حاضر توسط  پای زمین لغزه پوشیده شده.

13- مواد جابجا شده (Displaced material): به موادی گفته می شود که بوسیله ی زمین لغزش از جای اولیه خود جابجا شده اند.

14- ناحیه تخلیه (Zone of depletion): ناحیه ای که در آن٬ مواد جابجا شده از سطح اولیه زمین پایین تر قرار گرفته اند.

15- ناحیه ی انباشت (Zone of accumulation):  ناحیه ای که در آن٬‌مواد جابجا شده روی سطح اولیه زمین قرار گرفته اند.

16- تخلیه (Depletion): حجم فضای خالی که با صخره ی اصلی٬ توده ی تخلیه شده و سطح اولیه زمین احاطه شده است.

17- توده ی تخلیه شده (Depleted mass): حجم مواد جابجا شده ای که بالای سطح گسیختگی و زیر سطح اولیه زمین هستند.

18- انباشت (Accumulation): حجم مواد جابجا شده ای که بالای سطح اولیه زمین قرار گرفته اند.

19- پهلو (Flank): مواد سالم دو طرف  پهلوهای سطح گسیختگی را می گویند.

20- سطح اولیه زمین (Original ground surface): سطح شیبداری که قبل از وقوع زمینلغزش وجود داشته است.

 

 

منبع: کتاب Slope stability and stabilization methods

آبرامسون و همکاران و 2002

/ 1 نظر / 241 بازدید
مجتبی

با سلام. در وبلاگ من پیش بینی هایی در مورد زلزله در اسفند ثبت شده امیدوارم پیگیری کنیدearthqueck.blogfa.com