تاريخ زلزله نگاری و محاسن آن

تشخيص زمان و مکان وقوع زلزله از ديرباز يکی از دغدغه های اصلی بشر بوده است. بسياری
از دانشمندان و متفکران سالها از عمر خود را در جهت يافتن راه حل اين معما نموده اند.
در سال ۱۳۲ميلادیدانشمندی چينی به نام چانگ هنگ لرزه نمايی را اختراع کرد که به کمک آن جهت و امتداد کانون زلزله مشخص می شد و اولين لرزه نمای ساخت بشر بود.
در سال ۱۷۰۳ميلادی ژان دولا اوت فولی فرانسوی يک لرزه نمای جيوه ای و در اواسط قرن ۱۹پالميری ايتاليايی لرزه سنج مسافت دور را ساختند. ولی اولين لرزه سنجی که در تمام دنيا مورد استفاده قرار گرفت را جان ميلن ساخت. در نتيجه امکان مطالعه دقيق تر زلزله فراهم گشت. با پيشرفت زلزله شناسی و ساخت دستگاه های پيشرفته تر که هر سه مولفه زلزله را
ثبت می کردند، دانشمندان به فکر تاسيس يک شبکه لرزه نگاری در نقاط مختلف جهان افتادند
و ايستگاه های مختلفی در تمام دنيا تاسيس شد. در نتيجه امکان مکان يابی دقيق تر زمينلرزه
ها فراهم شد و سرعت امداد رسانی به مکان های آسيب ديده افزايش يافت

/ 0 نظر / 44 بازدید