برنامه های مختلف مجموعهRockWorks (قسمت اول)

ساختار کاری برنامه RockWorks:
ورود اطلاعات در صفحه RockWorks بدين صورت است که جدولی به صورت پيش گزيده با توجه به نياز کاربر نمايان می شود که در ستون های جدول اطلاعات مربوطه پر می شود، سپس برنامه RockWorks با توجه به داده ها به پردازش آنها می پردازد. جدول های پيش گزيده در فايل های ATD,TEM قرار دارند که اطلاعات مورد نياز هر بخش را برای کاربر فراهم مي کنند.
رسم، تطابق و مدل سازی داده های چينه شناسی(Stratigraphy) :
مجموعه RockWorks برنامه هايی را به منظور نمايش دادن و تحليل ستون های چينه نگاری داراست که عبارتند از :
* Strip Log : اين برنامه برای نمايش گرافيکی يک ستون سنگ چينه ای بکار می رود.
* Cross Section :برنامه ای برای تطابق توالی های مختلف بکار می رود.
* Fence Diagram :با اين برنامه می توان چند ستون چينه را در چند امتداد مختلف رسم کرده وآنها را با هم به نمايش در آورد و در نتيجه ديد بهتری از يک منطقه بدست آورد.
* Stratigraphic Block Model :برنامه ای است که ستون چينه های دو بعدی را به صورت سه بعدی به نمايش در می آورد.

/ 0 نظر / 57 بازدید