تشخیص زمین لغزش در عکس های هوایی

مشخصات تفسیری لغزه ها و ریزش ها روی عکس های هوایی

پهنه های لغزیده پیشین روی عکس های هوایی را می توان از پرتگاه های هلالی شکل و توپوگرافی خشن (تپه ای) همراه با روانه های واریزه، به راحتی تشخیص داد. تشخیص نواحی که پتانسیل لغزش یا لغزش دورانی را دارند مشکل است، ولی مشخصات زیر می تواند به شناسایی چنین نواحی کمک کند. عکس های بزرگ مقیاس (بزرگتر از 1:10000) کاربردی ترند چون عوارض اصلی در چنین مواردی کوچک هستند.

 

خطوط گسیختگی (شکستگی) مشخص در پرتگاه. اولین نشانه حرکت زمین ظهور شکستگی های خطی و هلالی شکل در سطح خاک می باشد. مشاهده آنها در مراحل اولیه به علت قرار گرفتن زیر پوشش گیاهی، مشکل است.

سطوح زمین ناهموار (تپه ای) زیر صخره ها. پیدایش مواد ناهموار نشان دهنده فعالیت زمینلغزش پیشین و آسیب پذیری بالای مواد نسبت به حرکت توده ای است. اگر این توپوگرافی هموار یا برعکس آشفته شود، ممکن است لغزش دوباره آغاز گردد.

فرورفتگی های زهکشی نشده در امتداد پنجه دامنه تپه یا صخره. فرورفتگی های زهکشی نشده نشانگر نشت و تجمع آب و در نتیجه پتانسیلی برای افزایش فشارهای هیدروستاتیک هستند.

 

 

رنگهای روشن در امتداد لبه های بالایی دامنه تپه ها و صخره ها. این رنگها به خصوص هنگامی که به صورت خطی باشند، نشان دهنده تشکیل ترکهای زیرسطحی هستند؛ این ترکها زهکشی را تسهیل کرده و رنگهای روشن تری را پدید می آورند. چنین رنگهایی ممکن است پیش از بروز شکستگی ها و پرتگاه های واقعی در سطح زمین مشاهده شوند.

انباشت واریزه در دره ها و کانال رودها. انباشته شدن مواد خاکی در این نواحی نشان دهنده لغزش و لغزش دورانی قبلی است که معمولا با آب شستگی دیواره ها همراه است.

 

 

تغییر رنگ در امتداد نواحی بالایی صخره ها و کناره ها. تغییر رنگ در نزدیکی لبه دیواره ها نشانگر تفاوت درصد رطوبت در خاکهای زیرین است؛ که این موضوع بیانگر تجمع رطوبت و افزایش فشارهای هیدروستاتیک است.

منبع:

-  کتاب تحلیل زمین (راهنمای انتخاب ساختگاه با استفاده از تفسیر عکس های هوایی) نویسنده: داگلاس اس. وی (دانشگاه هاروارد)

/ 0 نظر / 23 بازدید