شدت زمينلرزه

شدت زمينلرزه عبارت است از خرابی که يک زمينلرزه معين در نقطه ای معين ايجاد می کند .
بنابراين شدت يک زمينلرزه در نقاط مختلف تفاوت می کند.معمولا هر چه فاصله يک محل از
مرکز زمينلرزه بيشتر باشد شدت زمينلرزه در آن نقطه کمتر است .
شدت يک زمينلرزه بر اساس مشاهده و تخمين ميزان خرابی و از روی مقياسی به نام مقياس
مرکالی(mercalli scale) مشخص می شود .
مقياس مرکالیاولين بار توسط شخصی به نام مرکالیکه يک لرزه شناس ايتاليايی بود در سال۱۹۰۲ابداء شد.اين مقياس شدت که دارای ۱۲ درجه برای انواع زلزله ها(از ضعیف تا قوی)
بود با کمیتغییرات و تصحییحات به صورت زیر بیان شد:
۱-زمینلرزه احساس نمی شود، مگر توسط لرزه نگار های حساس.
۲-زمینلرزه توسط افراد در حال استراحت و در طبقات بالای ساختمان ها حس می شود و برخی اشیاء آویزان ممکن است نوسان کنند.
۳-زمینلرزه در فضایباز کاملا احساس می شود.
۴- در فضای بسته و در طی روز توسط افراد زیادی حس می شود.
۵- زمینلرزه توسط هر فردی قابل احساس است . بسیاری از خواب بیدار میشوند.
۶- بسیاری از مردم در اثر احساس زمینلرزه وحشتزده به فضای باز پناه می آورند.
۷-خسارت قابل ملاحظه ای به ساختمان هایخشتی وگلی و بد طراحیشده وارد می شود.
۸- دیوار های ساختمان های ذکر شده در بالا فرو می ریزد .سطح آب چاه ها بالا می آید.
۹-ساختمان های خشت و گلی به کلی ویران می شوند .خسارات سنگین به دیگر ساختمان ها وارد می شود.
۱۰-خسارت های جدی به سد ها ومخازن وارد می شود.بسیاریاز ساختمان ها از پی ویران می شوند.
۱۱-تنها ساختمان هایاستوار باقی میمانند. پل ها کاملا ویران میشوند. خطوط راه آهن
به شدت کج می شوند .
۱۲- فاجعه انسانی رخ میدهد و همه چیز نابود میشود .
یکی از محاسن مقیاس مرکالی این است که مردم عادی نیز با توجه به مشاهدات خود
می توانند شدت زمینلرزه را با کمک این مقیاس تعیین کنند.

/ 0 نظر / 11 بازدید