گسل و طبقه بندی آن

تعريف گسل توسط Denis در سال ١٩٦٧ ارائه شد. وي بيان داشت: سطوح شكستگي كه با جابجايي محسوس اتفاق افتاده باشد را گسل مي گويند.
روش هاي مختلفي براي طبقه بندي گسل ها ارائه شده كه به برخي از آنها اشاره مي كنيم:
- طبقه بندي گسل ها بر حسب اثر شكستگي در صفحه گسل نسبت به وضعيت لايه ها. بر اين اساس گسل ها را به سه دسته تقسيم مي كنند:
۱- گسل امتدادي : اثر گسل موازي امتداد لايه ها است.
۲- گسل شيبي : اثر گسل عمود بر امتداد لايه ها است.
۳- گسل متقاطع : اثر گسل نه موازي و نه عمود بر امتداد لايه ها است.
- در طبقه بندي مدرن گسل ها را بر مبناي جهت حركت در طول صفحه گسل به صورت امتدادلغز، شيب لغز و مايل لغز بيان مي كنند.
هر دسته از اين گسل ها بر اساس جهت حركت فراديواره (Hanging wall) نسبت به فروديواره (Foot wall) تقسيمات جديدي پيدا مي كنند:
۱- گسل شيب لغز:
الف- گسل نرمال: فراديواره نسبت به فروديواره به سمت پايين حركت كرده است.
ب- گسل معكوس: فراديواره نسبت به فروديواره به سمت بالا حركت كرده است. اين نوع گسل با توجه به شيب ديواره گسل خود به سه نوع تقسيم مي شود:
ب-۱) شيب بيش از 45 درجه: گسل معكوس
ب-۲) شيب كمتر از 45 درجه: گسل رانده
ب-۳) شيب كمتر از 10 درجه: گسل رو رانده
2- گسل امتداد لغز:اين نوع گسل حركت افقي و شيب نزديك به قائم دارد و به دو صورت راستگرد و چپگرد بيان مي شود.
3- گسل مايل لغز:اگر هر يك از گسل هاي شيب لغز داراي حركت امتدادلغز به سمت چپ يا راست باشند جزئي از اين دسته خواهند بود.
010-1.jpg
029-2.jpg
032-3.jpg

/ 2 نظر / 95 بازدید
رامين

آقا مجيد گل سلام چرا يه هو ما رو داري چوب كاري ميكني،ما زمين خوردتيم.من اون مطلب رو ور داشتم و از همين جا از شما دوست عزيز عذر خواهي ميكنم.اميدوارم شاد و خرم باشي. رامين

رامين

راستي نميخواي بعد از اين كه از عصبانيتت از دست من كم شد اسم وب من رو تو سايتت بذاري؟ها؟ به هر حال من به اين كار افتخار ميكنم كه نام سايت من در كنار سايت شما باشه. ممنون