پس از وقوع زلزله

اقداماتی که پس از وقوع زمينلرزه بايد انجام شوند عبارتند از :
الف ـ يافتن آسيب ديده گان و زخمی ها .
ب ـ کليه وسايل بقی و خطوط آب و گاز بايد بازديد و جريان آنها قطع شود . در اين حالت از هر گونه استفاده از کبريت ، شمع ، فندک و يا سيگار کشيدن بايد اجتناب شود.
ج ـ از کفش های مناسب جهت جلوگيری از آسيب های حاصل از شيشه های شکسته و آوار بايد استفاده کرد.
د ـ از تلفن جز در موارد ضروری نبايد استفاده کرد چرا که خطوط بايد برای تماس های اضطراری آزاد باشد.
ه ـ خيابان ها بايد برای عبور وسايل نقليه اضطراری باز نگه داشته شوند.
و ـ از رفتن به مناطق آسيب ديده و تخريب شده اجتناب کنيد مگر اينکه از شما خواسته شود.
ز ـ به دستورات مامورين انتظامی و آتش نشانی ، هلال احمر و ساير سازمان های مسئول عمل کنيد.
ح ـ از يک راديوی دستی باطری دار جهت دريافت اخبار استفاده کنيد.
ط ـ آماده پسلرزه ها باشيد و خود و ساير افراد خانواده را از لرزش های آن محفوظ نگه داريد .
ی ـ در مناطق ساحلی از سواحل دوری کنيد و خود را از امواج سهمگين دريا دور نگه داريد .
ک ـ از مواد غذايی فاسد نشدنی استفاده کنيد .

/ 0 نظر / 9 بازدید