ساختمان درونی زمين : پوسته

ساختمان دروني زمين:
ازطريق مطالعات لرزه شناسي ساختار دروني زمين نسبتا شناخته شده است. با توجه به تغييرات سرعت لرزه اي ، زمين به سه بخش پوسته( crust) و گوشته (mantle) و هسته (core)تقسيم شده است.
۱-پوسته زمين:
پوسته خارجي ترين بخش زمين را تشكيل مي دهد كه با توجه به ماهيت آن به دو نوع تقسيم مي شود:
الف ) پوسته قاره اي (continental crust) : اين پوسته داراي ضخامت متوسط 40 كيلومتر است و به سبب تغيير ناگهاني سرعت امواج لرزه اي در آن كه نشانه تغيير در تركيب شيميايي است به دو بخش تقسيم ميشود:
الف-۱) پوسته قاره اي بالايي يا قشرسيال با تركيب گرانوديوريتي
الف-۲) پوسته قاره اي زيرين يا قشرسيما با تركيب آمفيبوليت يا آنورتوزيت
پوسته قاره اي در شكاف ها يا ريفت ها كاهش يافته و در كمربند هاي كوهزايي جوان مانند هيماليا تا ۷۰كيلومتر ادامه مي يابد. پوسته قاره اي در بعضي از نواحي مانند سپر هاي قديمي سني بيش از ۳۵۰۰ميليون سال دارد.
ب) پوسته اقيانوسي (oceanic crust) : اين پوسته داراي ضخامت متوسط ۶كيلومتر است . ضخامت آن در نواحي بازشدگي اقيانوسي كاهش يافته و با دور شدن از محور باز شدگي افزايش مي يابد. قديمي ترين پوسته هاي اقيانوسي مربوط به دويست ميليون سال پيش مي باشد و پوسته هاي اقيانوسي قديمي تر براثر فرايند فرورانش از بين رفته است . پوسته اقيانوسي عمدتا از سنگ هاي بازيك و اولترا بازيك تشكيل شده است .crust.jpg

/ 0 نظر / 250 بازدید