محل وقوع زمينلرزه کجاست؟

با مشخص شدن محل زمينلرزه ها و ثبت آنها روی نقشه جهان، اطلاعات جديدی بدست آمد:
ـ اکثر زمينلرزه ها روی نوار هايی در جهان اتفاق می افتند که در حقيقت اين نوار ها مرز صفحات
سنگ کره ای هستند.( بر اساس انگاره زمين ساخت صفحه ای ، پوسته زمين از سنگ کره و سست کره تشکيل شده که سنگ کره بر روی سست کره حالتی شناور دارد. سنگ کره زمين
شامل قطعات بزرگ تا کوچکی است که به آنها صفحات سنگ کره ای گفته می شوند . اين صفحات روی سست کره شناور اند و نسبت به هم دارای سه نوع حرکت اند:
۱ ـ از هم دور می شوند ( دارای مرز سازنده . اقيانوس ها پديد می آيند)
۲ ـ به هم نزديک ميشوند (دارای مرز مخرب. خشکی ها پديد می آيند)
۳ ـ از کنار هم می گذرند.
اين مرزهای صفحات که نقاطی ضعيف به شمار می روند ، دارای بيشترين لرزه ها هستند.
زيرا بهترين محل ها برای آزاد شدن انرژی درون زمين می باشند).
ـ زلزله همچنين می تواند در درون صفحات سنگ کره ای اتفاق بيفتد.که اکثر آنها در راستای
گسل ها و شکستگی های بزرگ اتفاق می افتند.
ـ برخی زلزله ها که بزرگی کمتری دارند ، ممکن است در اثر فعاليت های آتشفشانی اتفاق
بيفتند.
درباره موارد فوق در آينده بيشتر بحث خواهد شد .

/ 4 نظر / 11 بازدید
محمد رسول حق نگهدار

وب لاگتون خیلی عالیه یه مقدار عکس با رزولوشن بالا می خوام با مطلب برام نامه بفرست متشکرم . دانشجوی عمران شیراز