ساختمان درونی زمين: گوشته

۲- گوشته زمين :
اين بخش حجيم ترين بخش كره زمين است واز ناپيوستگي موهو( مرز پوسته و گوشته) تا مرز گوشته با هسته را در بر مي گيرد. گوشته بر اساس تركيب شيميايي به سه قسمت تقسيم شده است:
الف) گوشته فوقاني(upper mantle) : اين بخش تا عمق ۳۷۰كيلومتري زمين را شامل مي شود و به سه بخش كوچك تر تقسيم مي شود كه به ترتيب از بالا به پايين عبارتند از:
الف-۱) بخش جامد گوشته : تا عمق ۱۰۰كيلو متري را دربر مي گيرد و سنگكره را تشكيل مي دهد.
الف-۲) منطقه سرعت كم : اين بخش بين اعماق ۱۰۰تا ۲۵۰ كيلومتري قرار دارد. در اين قسمت فرايند ذوب بخشي كه نتيجه تجمع جريان هاي حرارتي زمين است باعث كاهش سرعت امواج لرزه اي مي گردد.
الف-۳) بخش قاعده اي گوشته بالايي : بين اعماق۲۵۰تا۳۷۰ كيلومتري زمين را شامل مي شود.
ب) منطقه انتقالي(transition zone) : اين منطقه بين اعماق ۳۷۰تا ۷۰۰كيلومتري زمين را دربر مي گيرد. ويژگي بارز اين منطقه به دليل تغيير فاز كاني ها مي باشد به طوري كه تغييراتي را در سرعت امواج لرزه اي بوجود مي آورد و اين به خاطر بالا بودن فشار و حرارت است.
ج) گوشته زيرين(lower mantle) : اين منطقه بين اعماق ۷۰۰تا ۲۹۰۰كيلومتري زمين را شامل مي شود. سرعت امواج لرزه اي در اين منطقه با افزايش عمق زياد مي شود.


/ 2 نظر / 115 بازدید
سارا مهدوی

می شه لطفا جواب سوال منو بدین آخه ژیدا نکردم علت این کهدر بین دو قسمت سنگی و سخت گوشته لایه ی خمیری و مذاب نرمکره وجوددارد چیست؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

[لبخند]